Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze BDH.784, konané dne 25. června 2013

16. 6. 2014

Den konání: 25. června 2013

Místo konání: Horňátecká 784

Přítomni:

Předseda družstva: Jana Malíková

Místopředseda družstva: Luboš Kubík

Prezenční listina s podpisy přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

 

Program členské schůze:

1) Zahájení schůze, volba zapisovatele zápisu

2) Zpráva o činnosti družstva v uplynulém období, schválení účetní závěrky

3) Plán činnosti na rok 2013

4) Diskuze, náměty členů družstva

5) Závěr

 

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi družstva zahájili v 19:00hod. její svolavatelé: Jana Malíková, předseda družstva, a Luboš Kubík, místopředseda družstva.

Při zahájení členské schůze bylo konstatováno, že je přítomno 5 členů z celkového počtu 6 členů družstva, tedy ve smyslu ustanovení Stanov družstva je členská schůze usnášeníschopná ke všem rozhodnutím dle ust.  Stanov družstva.

 

K prvnímu bodu programu:

Zahájení schůze, volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele zápisu.

Předseda družstva Jana Malíková vyzvala přítomné k hlasování o volbě předsedajícího schůze  a zapisovatele

Zápisu z  členské schůze Bytového družstva Horňátecká 784, konané dne 25. června 2013

Většinou hlasů (pro: 5, proti: 0, zdrželo se: 0) byli zvoleni:

Předsedající: Luboš Kubík

Zapisovatel: Jana Malíková

 

K druhému bodu programu:

Odběrná místa-podklady k vyúčtování - Období: 01.01.2012-31.12.2012 viz.příloha 2 – podklady IKON s.r.o.

BD Horňátecká – přefakturace nákladů na BD Služská viz.příloha – podklady IKON s.r.o.

Stav účtu v ČS ke dni 31.5.2013 592 440,72Kč

zaplacení částky ve výši 4 633,-Kč – daň z nemovitosti

ukončení splátek vůči MČ Praha 8 v listopadu 2013

příjem BD  z pronájmu NP činí 120 000,-Kč ročně (smlouva uzavřena na 10let)

 

2) Schválení účetní závěrky Hlasování: Souhlasíte s tím, aby byla schválena předložená účetní závěrka Bytového družstva Horňátecká 784 za rok 2012? Výsledek hlasování: pro: 5,, proti: 0, zdrželo se: 0

Účetní závěrka za rok 2012 byla schválena Členskou schůzí.

 

Zpráva o činnosti družstva v uplynulém období,

1) Činnost družstva za uplynulé období

a) provedení revizí

b) výstavba přístřešku pro popelnice

c) výmalba objektu

d) nátěr střechy

e) uzavření SOD s T-mobile (výnos 120tis.ročně ve dvou splátkách) zahájeno v květnu 2012

 

K třetímu bodu programu:

Plán činnosti na rok 2013

 

1)      Zateplení fasády – jednotlivé nabídky předloženy všem členům  BD

2)      Zajištění financování pro zateplení

3)      Odvodnění objektu – nabídka odsouhlasena členy BD viz.  schůze ze dne 18.11.2012

4)      Uzavření smlouvy se společností IKON na provedení zpracování prohlášení vlastníka

(SOD odsouhlasena, podepsána představiteli BD a bude doručena na spol.IKON)

5)      Vybrat společnost na likvidaci BD – nutno provést VŘ

6)      Osazení plastových oken v suterénu – nutno provést VŘ

7)      Vyvložkování komínů pro členy BD – nutno provést VŘ

8)      Vyřešit pozemek a jeho cenu pro BD Služská – nutno odhlasovat do konce 7/13

 

 Ke čtvrtému bodu programu:

 

 Diskuze, náměty členů družstva

 

 Návrh,aby představenstvo družstva kontrolovalo provádění revizí plynového kotle v jednotlivých bytech. Představenstvo družstva tímto vyzývá všechny členy družstva, aby jednou za rok předložili potvrzení o provedení revize plynového kotle.

 Rozúčtování revize za komíny-spalinové cesty, z důvodu, že pan Kubík má osazen ele.bojler místo karmy,z rozúčtování nákladů revizí za spalinové cesty bude vyňat

 Předseda družstva vytiskne nabídku na účetní likvidaci BD od společnosti IKON a doručí do 12.7.13 do poštovních schránek, odhlasovat nabídku je nutné do 31.8.13

 Nabídka na VCP k odvodnění „osazení obruby do betonu u silnice“ 19 478,-Kč bez DPH; VCP „zateplení prádelny“ 14 318,40Kč bez DPH obě VCP byly členskou schůzí schváleny počtem pro 5, proti 0, zdržel 0

 BD zajistí výměnu časového spínače na hl.chodbě, pan Blažek zajistí výměnu u pí.Pourové spol.IKON – termín do konce srpna

 Pan Blažek zajistí úpravu dveří u popelnicového stání na pevný zámek vč.koule-termín konec září

 Příští přibližný termín členské schůze BD Horňátecká 784 bude 16.7.2013 od 19:00hod.

 

 K pátému bodu programu:

 

Závěr

Předsedající ukončil členskou schůzi ve 20:30 hod.

Podpis předsedy družstva: …………………………………

Podpis zapisovatele: …………………………………

Podpis ověřovatele: …………………………………